Bærekraft med Mersmak

Mersmak skal de neste to år jobbe under overskriften "Bærekraft med Mersmak - sammen om et mer bærekraftig Telemark". Hovedmålet med prosjektet er at festivalen skal inspirere til en mer bærekraftig framtid med utgangspunkt i mat og matopplevelser.

Siden 2008 har Matfestivalen Mersmak i Skien årlig samlet rundt 50 000 mennesker i sentrum av byen siste helga i august. Festivalen har blitt et folkekjært arrangement og et felleseie med fundament i mat og matkultur. Mersmak i Skien AS står som arrangør og selskapets formål er å fremme interessen for mat ved arrangementer, herunder festivaler, samt andre aktiviteter til fremme av samme formål.

Forventningen om at festivalen ikke bare skal være en by-fest, men også skal bidra til «mersmak» rundt matens mangfoldige sider, med basis i matgleden, har vært, og vil være en av suksessfaktor om festivalen skal leve også nye 10 år. Kopling by og land, bonde, kokk og forbruker, matglede, økologi og folkehelse, matkultur og integrering er koplinger og verdier som fra starten av har vært grunnpilarer i arrangementet og som har bidratt til å spre økt kunnskap om mat og sammenhenger, omdømmebygging for landbruket, innovasjon, næringsutvikling, attraksjonskraft for byen og fylket, og samarbeid på tvers.

Mersmak er allerede å betrakte som en urban landbruks-arena hvor dialog og samhandling mellom by og land, bonde og forbruker, kan utvikles.
Urbant landbruk betegner en rekke aktiviteter knyttet til dyrking og husdyrhold i by og bynære omgivelser. Det omfatter hele matkjeden fra produksjon og foredling til distribusjon, salg og forbruk. Aktivitetene kan være private, offentlige, kommersielle, ideelle, temporære eller permanente. Det urbant landbruk befinner seg i skjæringspunktet mellom steds- og samfunnsutvikling, folkehelse, folkeopplysning og matproduksjon. Aktivitetenes sosiale og økologiske kvaliteter og det å skape bærekraft­ige kretsløp basert på lokalt ressursgrunnlag er sentralt. 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Med utgangspunkt FN´s bærekraftsmål ønsker Mersmak i Skien å inspirere til en bærekraftig framtid med utgangspunkt i mat og matopplevelser. Mersmak i Skien har valgt ut tre temaer i prosjektet:

 

1: Styrke barn og unges fortrolighet og forståelse for matens vei fra jord til bord, natur, økologi, bærekraft, matkvalitet og en sunn livsstil

Ved å utvikle en pilot for et undervisningsopplegg for grunnskolen i Skien kommune, med fokus på bærekraft, hvor vi følger maten i fra jord til bord, i fra hagen til magen, og tilbake igjen, vil vi kunne gi barn og unge en unik inspirasjonsarena. Økt kunnskap om regionens mat og mattradisjoner er også en del av innholdet. Dette vil kunne være et innovativtprosjekt av nasjonal interesse i Norge.

 

2: Øke folks kjennskap til, og stolthet for, fylkets / regionens matproduksjon, smaker, tradisjoner og egenart, samt prinsippene for bærekraft i matproduksjon

Matfestivalen har siden starten i 2008 hatt en ambisjon om å løfte fram synligheten for fylkets matproduksjon. Møtet mellom produsent, kokk og publikum har blitt en av suksessfaktorene for festivalen, og det har bidratt til næringsutvikling og økt stolthet for det matfylket Telemark har å by på. Dette fundamentet ønsker vi nå å videreføre, samtidig som vi i økt grad ønsker å synliggjøre premissene for og verdiene i bærekraftig produksjon av mat. Begge målsetningene vil styrke omdømme til landbruket og øke etterspørselen etter mat med bærekraft.

 

3: Etablere og utvikle en årlig nasjonal møteplass i Skien som inspirerer og skaper debatt om mat og økt bærekraft

En konferanse under paraplyen "bærekraft" vil kunne fokusere på mange aktuelle temaer omkring mat og matproduksjon, forbruk, gjenbruk, innovasjon og miljø. Med fokus på kortreist mat, klimavenlig mat, økologisk mat, matkultur, biologisk mangfold, gmatsvinn, biogass osv. vil vi kunne løfte fram alle de gode eksemplene og skissere løsninger og samarbeid på tverss.

 

Les mer om FN´s bærekraftsmål 

 

 

 

 

BærekraftsKonferanse høsten 2020

Vi har startet en ny tradisjon og er stolte av å invitere til vår første bærekraftskonferanse i Skien!