Styret i Mersmak i Skien AS

Knut Wille

Styreleder - Mersmak i Skien

  |  kw@kontorbygg.no

Guro Honningdal

Styremedlem

  |  guro.honningdal@skien.kommune.no

Torunn Hauen Aks

Styremedlem

  |  

Anne Helen Westby

Styremedlem

  |  

Kjetil Østlie

Styremedlem

  |  

Ellen Dagsrud

Styremedlem

  |